Regulamin świadczenia usług - Englibot

Regulamin świadczenia usług

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Dostawcę Usługi oraz dostępu do Aplikacji Englibot dla Użytkowników.
 2. Dostawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z Usługi zawierasz wiążącą umowę z Dostawcą, którego dane znajdują się w Rozdziale II (Definicje).
 5. Umowa Użytkownika z Dostawcą obejmuje niniejszy Regulamin Korzystania z Usługi.
 6. Użytkownik oświadcza, że wszelkie informacje rejestracyjne, które przekazuje Dostawcy, są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz zgadza się na ich zachowanie przez cały czas.
 7. Okresowo Dostawca może według własnego uznania wprowadzać zmiany do Umów. Wprowadzając istotne zmiany w Umowach, będziemy informować o tym Użytkownika w sposób jasny i wyraźny, stosownie do okoliczności, np. wysyłając Użytkownikowi wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Użytkownika z wyprzedzeniem, a dalsze korzystanie z Usługi świadczonej przez Dostawcę po wprowadzeniu zmian będzie oznaczało akceptację zmian. Dlatego prosimy o uważne przeczytanie takich uwag. Jeśli Użytkownik nie chce dalej korzystać z Usługi Dostawcy w ramach nowej wersji Umów, może wypowiedzieć Umowy, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Dostawcy.

II DEFINICJE

 1. Dostawca – dostawca Aplikacji Englibot. Dostawcą jest Optimipay SA, Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705171, posiadająca NIP: 5272818875 oraz numer REGON: 367979287.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji.
 3. Umowa – oznacza umowę o odpłatne świadczenie Usług zawartą pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem na czas określony w wybranym przez Użytkownika pakiecie dostępnym na stronach internetowych Usługi lub w ramach indywidualnych uzgodnień (pisemnych, mailowych, telefonicznych lub ustnych) pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika zapłaty zgodnie z postanowieniami Umowy.
 4. Usługa – umożliwienie Użytkownikom skorzystania online z odpłatnych lekcji języka obcego prowadzonych na podstawie materiałów dydaktycznych opracowanych przez Dostawcę za pośrednictwem Aplikacji z wykorzystaniem obrazu (wideo) i dźwięku (audio).
 5. Treści – oznaczają wszelkiego rodzaju dane tekstowe, dane graficzne, pliki audialne (np. nagrania), pliki audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne etc.), informacje niechronione prawem autorskim, a także komentarze, opinie i oceny zamieszczone przez Użytkownika w Aplikacji; wszelkie dodatkowe załączniki, pliki lub materiały dołączane do Treści stanowią ich integralną część.
 6. Aplikacja – aplikacja Englibot opracowana przez Dostawcę, działająca w ramach Facebook Messenger.
 7. Facebook Messenger – Produkt będący własnością Facebooka. Komunikator internetowy stworzony przez Facebooka. Służy do wysyłania wiadomości, zdjęć, filmów, naklejek i innych plików, a także pozwala reagować na wiadomości znajomych i wchodzić w interakcje z botami. Szczegółowe zasady korzystania z produktów Facebooka – w tym Facebook Messenger – określa regulamin Facebooka, dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms. Dostawca aplikacji Englibot nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Facebook ani żadną jego częścią, w tym z żadną spółką zależną Facebooka. Facebook nie jest partnerem Dostawcy, a aplikacja Englibot nie jest wspierana przez Facebooka.

III ZASADY DZIAŁANIA I KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Korzystanie z Aplikacji wymaga komputera lub urządzenia przenośnego z zainstalowanym systemem operacyjnym Android wersja 5.0 (Lollipop) lub wyższym, z włączoną lokalizacją i włączonymi modułami komunikacyjnymi Wi-Fi oraz Bluetooth, dowolną przeglądarką Internetową Google Chrome w wersji nie starszej niż 62, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 57, lub nowszej z włączoną obsługą WebRTC, JavaScript i Cookies. Użytkownicy korzystający z Usług za pomocą telefonu komórkowego powinni zapoznać się ze stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Aplikacja do sprawnego działania wymaga połączenia z Internetem i korzystania z transferu danych. Koszty połączenia Urządzenia Przenośnego z siecią Internet obciążają Odbiorcę Informacji, stosownie do treści umowy łączącej Go z operatorem telekomunikacyjnym.
 3. Korzystanie ze wszystkich funkcji Aplikacji jest możliwe po podaniu adresu e-mail.
 4. Dostawca dokłada starań, aby korzystanie z Aplikacji było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania, nie udziela jednak żadnych gwarancji, w szczególności co do jakości Aplikacji, jej przydatności do jakiegokolwiek celu, a także co do braku jawnych lub ukrytych wad fizycznych lub prawnych.
 5. Dostawca wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Usługi przez Użytkownika.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty związane z nauką języka obcego poprzez korzystanie z Usług za pośrednictwem Aplikacji.
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Aplikacji lub Usługi.
 9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.
 10. Dostawca dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności przy wyborze Treści.
 11. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.
 12. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce z winy podmiotów powiązanych, w tym Facebooka i oferowanych przez niego Produktów.
 13. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Dostawca nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków dotyczących zadowalającej jakości, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Podobnie jak w przypadku każdego zakupu produktu lub usługi, w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek środowisku, Użytkownik powinien kierować się własnym osądem i zachować ostrożność, jeśli ma to zastosowanie. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez Użytkownika od Dostawcy nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji ze strony Dostawcy w tym zakresie. Nie ma to jednak wpływu na ustawowe prawa konsumenta Użytkownika.
 14. Niniejszym Użytkownik zgadza się, że w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym Użytkownika w przypadku jakichkolwiek problemów lub niezadowolenia z Usługi jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta Dostawcy.
 15. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku Dostawca, jego dyrektorzy, udziałowcy, pracownicy, agenci, członkowie zarządu, spółki zależne, stowarzyszone, następcy, cesjonariusze, dostawcy lub licencjodawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek pośrednie, szczególne, incydentalne, odszkodowania karne, przykładowe lub wynikowe; jakakolwiek utrata możliwości użytkowania, danych, transakcji lub zysków (bezpośrednich lub pośrednich) we wszystkich przypadkach wynikających z korzystania z Usługi, niezależnie od podstawy prawnej, bez względu na to, czy Dostawca został ostrzeżony o możliwości wystąpienia tych szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełnia swojego podstawowego celu; lub łączna odpowiedzialność za wszystkie roszczenia związane z Dostawcą, powyżej kwot zapłaconych przez Użytkownika Dostawcy w ciągu poprzedzających dwunastu miesięcy, o których mowa, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 16. Żadne z postanowień Umów nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności za oszustwo, świadome wprowadzenie w błąd, śmierć lub jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu spowodowany zaniedbaniem popełnionym przez Dostawcę.
 17. Biorąc pod uwagę, że Aplikacja działa w ramach Facebook Messenger, Użytkownik zobowiązuję się również do przestrzegania Regulaminu Facebooka.
 18. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za łamanie przez Użytkownika regulaminu Facebooka i wynikających z tego ograniczeń w korzystaniu z produktów Facebooka, a w konsekwencji w korzystaniu z Aplikacji.
 19. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik zgadza się zwolnić Dostawcę z wszelkich roszczeń o odszkodowanie, straty i wydatki (w tym uzasadnione honoraria i wydatki prawników) wynikające z: (1) naruszenia przez Użytkownika Umowy oraz (2) naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.

IV PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

 1. Usługa gwarantuje dostęp do aplikacji do nauki języków obcych, na której Użytkownicy mogą wykupić odpowiednie pakiety. Szczegółowy opis pakietów jest dostępny na stronach internetowych Aplikacji lub uzgodniony indywidualnie pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji jest odpłatne zgodnie z aktualnymi cennikami.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Aplikacji są cenami brutto. Cena pakietu podana na stronach internetowych Aplikacji jest wiążąca w chwili wykupienia przez Użytkownika dostępu do Aplikacji.
 4. Niektóre Usługi są dostępne zgodnie z aktualnymi ofertami w ramach abonamentu. Rodzaj rozliczeń, ceny i terminy są określone w każdej ofercie i podsumowywane przed zakończeniem procesu zamówienia.
 5. Usługa – w ramach abonamentu - zawierana jest na czas określony w indywidualnym zamówieniu. Po każdym okresie abonamentu Umowa odnawia się automatycznie zgodnie z ustalonym terminem (np. co 1, 3, 6 lub 12 miesięcy), chyba że Użytkownik anuluje Usługę przed upływem tego terminu. Użytkownik ma również możliwość zakupu dożywotniego dostępu do aplikacji po dokonaniu jednorazowej płatności w wysokości określonej na stronie internetowej Dostawcy. W takim przypadku Umowa nie odnawia się automatycznie.
 6. Płatność Użytkownika na rzecz Dostawcy (lub osoby trzeciej, za pośrednictwem której Użytkownik wykupił dostęp do Aplikacji) zostanie automatycznie pobrana po sfinalizowaniu pierwszej płatności na stronie sprzedażowej Aplikacji. Proces finalizacji polega na wprowadzeniu przez Klienta szczegółów płatności do systemu Dostawcy, a następnie ich akceptacji i autoryzacji za pomocą specjalnych kodów, o ile jest to wymagane przez bank lub dostawcę płatności. Płatność Użytkownika na rzecz Dostawcy (lub strony trzeciej, za pośrednictwem której Użytkownik kupił dostęp do Aplikacji) zostanie automatycznie odnowiona – w przypadku usługi abonamentowej - na koniec okresu subskrypcji, chyba że Użytkownik anuluje dostęp do Aplikacji przed końcem bieżącego okres subskrypcji. Usługa zostanie anulowana w ciągu kilku dni od dnia następującego po ostatnim dniu bieżącego okresu abonamentowego. Jeśli jednak Użytkownik anuluje płatność lub dostęp do Aplikacji i / lub zakończy ją po upływie 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy lub przed końcem bieżącego okresu subskrypcji, nie zostaną zwrócone żadne z opłat abonamentowych już zapłacone przez Użytkownika.
 7. Jeśli Użytkownik chce otrzymać pełny zwrot wszystkich wpłaconych kwot przed upływem 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy, musi skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Dostawcy, wysyłając wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o odstąpieniu od Umów na adres: [email protected].
 8. Dostawca może okresowo zmieniać cenę za Usługę i powiadomi Użytkownika o wszelkich zmianach z wyprzedzeniem. Zmiany cen wchodzą w życie z początkiem kolejnego okresu abonamentowego następującego po dacie zmiany ceny. Zgodnie z lokalnym prawem korzystanie z Usługi po każdej takiej zmianie oznacza zgodę na nową cenę. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmiany cen, ma prawo odrzucić zmiany poprzez wypowiedzenie subskrypcji Usługi przed wejściem w życie zmiany ceny. Dlatego Użytkownicy proszeni są o uważne przeczytanie wszystkich takich powiadomień o zmianach cen.
 9. Postanowienia Umów mają zastosowanie do Użytkownika do czasu ich rozwiązania przez Użytkownika lub Dostawcę. Jeśli Użytkownik lub Dostawca rozwiąże Umowę, Użytkownik zgadza się, że Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika i nie zwróci żadnej kwoty już zapłaconej przez Użytkownika w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Postanowienia tej sekcji będą egzekwowane w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Użytkownik może wypowiedzieć Umowy w dowolnym momencie.

V WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Dostawcy przysługuje całość praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się w Aplikacji, w tym m.in. do materiałów edukacyjnych.
 2. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek Treści zawartych w Aplikacji bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy jest zabroniony.
 3. Użytkownik nie ma prawa korzystać handlowo, sprzedawać, odsprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać, kopiować, dystrybuować ani promować Treści w Aplikacji. Użytkownik nie będzie mieć także prawa do użycia Treści w sposób, który wymaga uzyskania licencji na użytek (odtwarzanie) publiczny.

VI PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

 1. Treści udostępniane w ramach dostępu do Aplikacji, użyte w nim znaki towarowe, nazwy firm, logotypy, zdjęcia, multimedia oraz wszelkie inne zawarte w nim utwory w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Korzystanie z Aplikacji nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się w Aplikacji. W szczególności zabronione jest bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie czy modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Aplikacji.

VII TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące Usług, Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected].
 2. Treść reklamacji dotyczących niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usługi winna zawierać minimum:
  • dane kontaktowe Użytkownika (imię, nazwisko, numer telefonu),
  • precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości w świadczeniu Usługi zawierający listę wykonanych czynności, które doprowadziły do zaistnienia nieprawidłowości,
  • termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości,
  • zrzuty z ekranu urządzenia przenośnego obrazujące niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie Usługi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Dostawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności diagnostycznych, Dostawca zastrzega sobie prawo przedłużenia powyższego terminu, stosownie do czasu potrzebnego na wykonanie przedmiotowych czynności diagnostycznych. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Dostawca poinformuje Użytkownika wiadomością e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja.

VIII KONSERWACJA I PRZERWY TECHNICZNE

 1. Dostawca ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć dostęp do Aplikacji w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Prace te, poza wyjątkami wynikającymi ze zdarzeń losowych, prowadzone będą w miarę możliwości w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Przerwy techniczne w działaniu Aplikacji nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników oraz jakichkolwiek innych osób.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian treści Regulaminu. O zmianach Regulaminu Dostawca poinformuje Użytkownika za pomocą Aplikacji lub wiadomością e-mail oraz publikując zmieniony Regulamin w serwisie internetowym. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, o ile nie dokona on zgłoszenia o braku akceptacji regulaminu do Biura Obsługi Klienta Dostawcy w ciągu 21 dni od dnia powiadomienia go o zmianach Regulaminu.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych jego postanowień.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 17.07.2020 roku.
 5. Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła w dniu 17.07.2020 roku.