Regulamin serwisu promującego emisję akcji Optimipay S. A. - Englibot

Regulamin serwisu promującego emisję akcji Optimipay S. A.

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad funkcjonowania Serwisu, w którym jest prowadzona akcja promocyjna Oferty Publicznej. Wszelkie regulacje dotyczące samej oferty znajdują się w Dokumencie Ofertowym pod adresem www: https://englibot.com/dokument.pdf.

II DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:
 • a) Akcje – nowe akcje Emitenta serii D wyemitowane przez Emitenta na podstawie Uchwały;
 • b) Dokument Ofertowy – opublikowany na stronie www emitenta (https://englibot.com/dokument.pdf) dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej;
 • c) Emitent – spółka pod firmą firmą Optimipay S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000705171, posiadająca numer NIP 5272818875 oraz numer REGON 367979287, o kapitale zakładowym w wysokości 150 000,00 zł, opłaconym w całości w kwocie 150 000,00 zł;
 • d) Formularz Zapisu – formularz zapisu na Akcje w rozumieniu art. 437 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie którego Inwestor dokonuje zapisu na Akcje. W Formularzu Zapisu Inwestor oświadcza Emitentowi, że przyjmuje ofertę objęcia określonej ilości Akcji na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Ogłoszeniu;
 • e) Inwestor – Osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która skutecznie zawarła Umowę Objęcia Akcji poprzez dokonanie skutecznego Zapisu na Akcje oraz należyte opłacenie Akcji w terminie określonym w Ogłoszeniu;
 • f) Ogłoszenie – ogłoszenie wzywające do zapisywania się na Akcje w rozumieniu art. 440 Kodeksu Spółek Handlowych, określające szczegółowe warunki emisji Akcji oraz stanowiące ofertę objęcia Akcji;
 • g) Oferta Publiczna – oferta publiczna Akcji w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia UE oraz art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej z dnia 29 lipca 2005 r. z późn. zm., w wyniku której zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 Euro i mniej niż 1.000.000 Euro i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 Euro i będą mniejsze niż 1.000.000 Euro;
 • h) Okres Subskrypcji – okres wskazany przez Emitenta w Ogłoszeniu, w którym Inwestor może dokonać zapisu na Akcje oraz opłacić Akcje, a także zawrzeć Umowę Objęcia Akcji;
 • i) Polityka Prywatności – dokument określający warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Inwestorów przez Emitenta;
 • j) Serwis – strona w sieci Internet, będąca własnością Emitenta, na której odbywa się Emisja. Jej adres to: www.englibot.com/emisja
 • k) Umowa Objęcia Akcji – umowa objęcia Akcji zawierana pomiędzy Emitentem oraz Inwestorem poprzez dokonanie skutecznego zapisu na Akcje na Formularzu Zapisu oraz należyte opłacenie Akcji przez Inwestora, na podstawie której Inwestor obejmuje konkretną ilość Akcji wskazaną w Formularzu Zapisu złożonym Emitentowi oraz staje się akcjonariuszem Emitenta po zarejestrowaniu Akcji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy;
 • III WARUNKI I ZASADY DOKONYWANIA ZAPISÓW I ZAWARCIE UMOWY OBJĘCIA AKCJI

  1. Warunki i zasady skutecznego dokonania Zapisów na Akcje oraz zawarcia Umowy Objęcia Akcji zostały szczegółowo przedstawione w Dokumencie Ofertowym pod adresem wwww: https://englibot.com/dokument.pdf.

  IV PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych zasobów oraz ich układu stanowią własność Emitenta lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela tych praw.
  2. Nie jest dozwolone wykorzystywanie materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych zasobów Emitenta (w całości lub w części) w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Emitenta, w szczególności nie można drukować, kopiować, modyfikować, pobierać na dysk twardy lub inny nośnik danych, a także zamieszczać w treści innych opracowań (np. dokumentach papierowych, publikacjach prasowych, stronach internetowych, blogach oraz mediach społecznościowych) materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych zasobów zamieszczonych na stronie internetowej Emisji (w całości lub w części).
  3. Dozwolone jest wykorzystywanie materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych Zasobów znajdujących się na stronie internetowej Emitenta (w całości lub w części) bez uprzedniej zgody Emitenta wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  V PRAWA I OBOWIĄZKI EMITENTA

  1. Emitent ma prawo do okresowego zawieszenia działalności strony internetowej Emisji w przypadku wystąpienia awarii, usterki, błędu oraz w celu prowadzenia prac modernizacyjnych lub naprawczych koniecznych do poprawienia lub przywrócenia funkcjonalności strony internetowej Emisji. Prace naprawcze winny trwać możliwie krótko i zmierzać do jak najszybszego przywrócenia działania strony internetowej Emisji.
  2. Emitent jest uprawniony do czasowego zablokowania dostępu Inwestora do strony internetowej Emisji w przypadku uzyskania przez Emitenta wiarygodnej informacji, że Inwestor naruszył postanowienia Regulaminu lub korzysta ze strony internetowej Emisji w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
  3. Emitent jest uprawniony do permanentnego zablokowania dostępu Inwestora do strony internetowej Emisji w przypadku niezaprzestania przez Inwestora naruszeń, o których mowa w pkt. VI. ust. 2 Regulaminu, pomimo wezwania Inwestora przez Emitenta do zaprzestania tych naruszeń.
  4. W przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia Uchwały lub w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału Akcji, Emitent jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych otrzymanych tytułem opłacenia Akcji na rachunek bankowy każdego Inwestora, w terminie 14 dni od dnia upływu któregokolwiek z terminów wskazanych powyżej.

  VI PRAWA I OBOWIĄZKI INWESTORA

  1. Inwestor jest zobowiązany do korzystania ze strony internetowej Emisji zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Inwestor jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Emisji, a także z treścią Formularza Zapisu przed jego wysłaniem Emitentowi.

  VII ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. Emitent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku korzystania przez Inwestorów ze strony internetowej Emisji w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny strony internetowej Emisji, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Inwestora bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów strony internetowej Emisji, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Inwestora wirusów komputerowych.
  3. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe działanie pod względem technicznym strony internetowej Emisji oraz za przerwy w dostępności strony internetowej Emisji lub zasobów strony internetowej Emisj i zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
  4. Emitent w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę pośrednią wynikającą z korzystania ze strony internetowej Emisji.
  5. Emitent nie odpowiada za utracone korzyści lub nieosiągnięcie zamierzonych celów, korzyści lub innego rodzaju benefitów przez Inwestorów.

  VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Emitent przetwarza dane osobowe Inwestora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, udostępnionej przez Emitenta na stronie internetowej Emisji.
  2. Inwestor powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem Emitentowi danych osobowych.

  IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  2. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Inwestorowi odbywać się będzie poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Emisji. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Emisji.