Polityka prywatności serwisu promującego emisję akcji Optimipay S. A. - Englibot

Polityka prywatności serwisu promującego emisję akcji Optimipay S. A.

I INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu przez Optimipay S.A. z siedzibą w Warszawie. Definicje:
 • Administrator - spółka Optimipay S.A., z siedzibą w Warszawie 00-867, przy Al. Jana Pawła II 27, posiadająca numer NIP: 5272818875, REGON: 367979287, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705171.
 • Serwis - strona w sieci Internet, będąca własnością spółki Optimipay S.A. z siedzibą w Warszawie, na której stronie odbywa się Emisja Akcji w ramach Oferty Publicznej. Adres strony emisji to: www.englibot.com/emisja
 • Użytkownik - każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu.
 • Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności oraz o kontakt z właścicielem serwisu w wypadku niejasności oraz wszelkich pytań związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail kontaktowy: [email protected]

  II DANE OSOBOWE

  Wszystkie dane na stronie Serwisu są przetwarzane przez Optimipay S.A. z siedzibą w Warszawie.
  1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika korzystającego z Serwisu. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
  2. Dane, które są zbierane i przetwarzane są danymi niezbędnymi w celu zawarcia umowy objęcia akcji Administratora za pośrednictwem Serwisu poprzez złożenie przez Użytkownika skutecznego zapisu na akcje na formularzu zapisu oraz należytego opłacenia akcji w okresie subskrypcji oraz realizacji umowy objęcia akcji Administratora;
  3. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z emisją akcji, które są oferowane w ramach oferty publicznej dokonywanej przez Administratora oraz w związku z objęciem przez Użytkownika akcji Administratora, w szczególności obowiązków prawnych wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  4. Dane osobowe są wszelkimi danymi, które pozwalają zidentyfikować Użytkownika. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania Optimipay S.A. żadnych danych osobowych, jednak niepodanie tych danych uniemożliwia bądź znacznie ogranicza możliwość świadczenia usług oraz odpowiedzi na wszelkie pytania Użytkownika. Dane mogą być zbierane z kilku źródeł.
  5. Danymi, które zbieramy i przetwarzamy, są:
   • Dane, które Użytkownik przekazuje bezpośrednio
   • Dane zbierane na stronie automatycznie
   • Dane zbierane z innych źródeł
  6. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług zleconych przez Użytkownika, w celu identyfikacji i weryfikacji oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
  7. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przyznaje osobom fizycznym określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Z przyjemnością zatem oferujemy naszym Użytkownikom przejrzystość i kontrolę dostępu, które umożliwiają korzystanie z tych praw. Z zastrzeżeniem możliwości technicznych i ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, prawa przyznane osobom fizycznym są następujące:
   • Prawo dostępu - prawo do informacji o przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz żądania dostępu do nich;
   • Prawo do sprostowania - prawo żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeżeli są one niedokładne lub niepełne;
   • Prawo do usunięcia - prawo żądania usunięcia danych osobowych;
   • Prawo do ograniczenia - prawo do żądania, aby Administrator zaprzestali przetwarzania wszystkich lub niektórych spośród danych osobowych Użytkownika, tymczasowo lub na stałe;
   • Prawo do sprzeciwu - prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Użytkownika;
   • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego;
   • Prawo do przenoszenia danych - prawo do zażądania kopii danych osobowych Użytkownika w formie elektronicznej oraz prawo przekazania ich innemu podmiotowi w celu wykorzystania do świadczenia usług przez ten podmiot;
   • Prawo do nie bycia przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji - prawo do niepodlegania decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o ile dana decyzja może wywołać względem Użytkownika skutek prawny lub w podobny sposób istotnie wpłynąć na Użytkownika.
  8. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników korzystających z Serwisu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkowników swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem przy korzystaniu z Serwisu naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  10. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację płatności.

  III POLITYKA COOKIES

  1. Podczas przeglądania stron internetowych są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem z Serwisu. Pliki „cookies” zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” zapamiętują preferencje Użytkownika. Umożliwia to podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych Plików w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików „cookies” dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
  2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
  3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików "cookies":
   • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika korzystającego z Serwisu. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika korzystającego z Serwisu.
   • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika korzystającego z Serwisu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika korzystającego z Serwisu. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika korzystającego z Serwisu.
  4. Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  5. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające zplików "cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
  6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  8. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.