Emisja akcji Optimipay S.A. - Englibot

Zainwestuj w innowacyjny biznes i zarabiaj razem z nami na całym świecie!

 • Biznes odporny na pandemię
 • 99% kwartalnego wzrostu przychodów
 • Ponad 2500 klientów w 8 miesięcy
 • Dynamiczna ekspansja zagraniczna
Zainwestuj Dokument informacyjny

Poznaj Englibota, chatbota uczącego angielskiego na Facebooku!

Znajomość języka angielskiego to umiejętność przydatna niemal każdemu człowiekowi na świecie, zarówno w pracy jak i w życiu codziennym - w dzisiejszych czasach co do tego nikt nie ma wątpliwości.

Miliony ludzi chcą poznawać albo doskonalić swoją znajomość tego języka, a pomimo tego, wiele osób wciąż boryka się z jej brakiem, jako najczęstsze przyczyny podając wysoki koszt nauki, niedopasowanie poziomu nauki do swoich potrzeb, naukę wydumanych zwrotów i zbyt dużej ilości gramatyki czy zwyczajnie zapominanie o nauce.

Tu z pomocą przychodzi Englibot, który 5 razy w tygodniu dostarcza lekcje skupione na nauce żywego języka w formie podobnej do rozmowy z przyjacielem, trwające zaledwie 10 minut. Wszystko to odbywa się przez Facebook Messengera, co sprawia, że nasi użytkownicy nie zapominają o odbyciu lekcji, a koszt takiej nauki, w zależności od rynku, to ok. 50 zł miesięcznie za 20 lekcji, co sprawia, że na naukę z Englibotem może sobie pozwolić prawie każdy!

Film prezentujący działanie aplikacji

Jak zarabiamy? - model biznesowy

Każdy nasz potencjalny klient ma możliwość wykonania 1 lekcji próbnej całkowicie za darmo. Po jej zakończeniu oferujemy mu otrzymywanie kolejnych lekcji w cenie podstawowej wynoszącej ok. 50 zł (w zależności od rynku) za miesiąc. Jeśli zdecyduje się z niej skorzystać i dokona płatności, tworzona jest subskrypcja - co miesiąc z karty klienta lub jego konta PayPal zostanie automatycznie pobrana płatność za kolejny miesiąc nauki. Nie stosujemy minimalnych okresów abonamentowych, klienci mogą zrezygnować w dowolnym momencie. Jeśli klient nie zdecyduje się na kontynuację nauki, stosujemy różne promocje cenowe i w efekcie średnia wartość miesięcznego abonamentu jest ok. 20% niższa niż cena podstawowa.

Klientów pozyskujemy przede wszystkim za pośrednictwem reklam w Internecie - z uwagi na specyfikę produktu przede wszystkim są to reklamy na Facebooku. Koszt pozyskania klienta tą drogą wynosi średnio ok. 170 zł (dla rynku polskiego, w 2021 roku - 153 zł). Raz pozyskany klient przynosi jednak przychody przez wiele miesięcy. Przewidywany średni przychód z każdego pozyskanego klienta na przestrzeni 2 pierwszych lat wynosi 300-320 zł, a inwestycja w kampanie reklamowe pozyskujące nowych klientów zwraca się przeciętnie po 6-7 miesiącach.

KPI - Kluczowe wskaźniki

CAC 153 zł
LTV (est.) 300-320 zł
CR (trial/paid) 6,7%
Churn 9%
Ukończonych lekcji próbnych 38 837

Taki model działania wymaga od nas ponoszenia dużych nakładów na pozyskanie klientów, ale z drugiej strony daje stabilne źródło przychodów z kolejnych miesięcy subskrypcji i tym samym wysokie prawdopodobieństwo uzyskania zadowalających zwrotów z inwestycji w kampanie reklamowe. Najważniejszym celem prowadzenia niniejszej emisji jest zapewnienie środków na finansowanie kampanii reklamowych.

Nasza strategia zakłada, że większość przychodów osiąganych w latach 2021 i 2022 po pokryciu niezbędnych kosztów stałych, będzie reinwestowana w pozyskanie kolejnych klientów w opisany sposób. Chcemy przez te 2 lata zbudować jak największą liczbę aktywnych subskrypcji, by w kolejnych latach móc czerpać z nich zyski.

Zainwestuj

Jak działa inwestycja w akcje i jak możesz na niej zarobić?

TERAZ
 1. Kupujesz emitowane akcje i tym samym stajesz się współwłaścicielem Spółki, możesz wpływać na podejmowane decyzje i dzielić się jej zyskami. Im więcej akcji kupisz, tym Twój udział w Spółce będzie większy.
 2. Wszystkie wpłacone przez Ciebie pieniądze trafiają na konto Spółki. Dzięki nim, Spółka może się rozwijać, pozyskiwać nowych klientów, podbijać kolejne rynki.
W PRZYSZŁOŚCI
 1. Spółka obraca kapitałem, aby zwiększać przychody i osiągać zyski.
 2. Zyski Spółki wypłacane są w formie dywidendy. Część zysku Spółki, która jest przeznaczona do wypłaty jest dzielona przez liczbę akcji i kwota odpowiadająca Twoim akcjom jest wypłacana na Twoje konto. *
 3. Dzięki rozwojowi Spółki jej wartość wzrasta i proporcjonalnie wzrasta wartość Twoich akcji. Po jakimś czasie możesz posiadane akcje sprzedać po wyższej cenie, a różnica jest Twoim zyskiem.
PRZYKŁAD

Kupujesz teraz 1000 akcji Spółki o wartości 5 tys. zł. Spółka w 2025 roku osiąga zgodnie z prognozami zysk brutto w wysokości 14,2 mln zł. Spółka opłaca podatek, a akcjonariusze postanawiają 80% zysku przeznaczyć na dywidendę. Na 1 akcję przypada 1,91 zł dywidendy. Posiadając 1000 akcji otrzymasz wypłatę w wysokości 1910 zł. Cały czas zachowujesz posiadane akcje.

PRZYKŁAD

Kupujesz teraz 1000 akcji Spółki o wartości 5 tys. zł. Spółka w 2023 roku, zgodnie z planami, debiutuje na rynku NewConnect. Jako bardziej dojrzały i stabilniej działający podmiot jest wyceniana wyżej niż obecnie, np. w wysokości 4-krotności rocznych przychodów (czyli w kwocie 84,20 mln zł). 1 akcja Spółki jest notowana na giełdzie w cenie 17,54 zł. Możesz w tej cenie sprzedać swoje akcje (za łącznie 17 540 zł), a różnica w cenie stanowi Twój zysk. Możesz je oczywiście zachować, by czerpać zyski z dywidend.

Powyższe przykłady mają na celu zilustrować możliwe scenariusze zarabiania na inwestycji w Akcje. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych wyników, a inwestycja w akcje obarczona jest ryzykiem. Spółka może nigdy nie wypłacić dywidendy, a wartość akcji zamiast wzrosnąć, może spaść. Sprawdź sekcję "Ryzyka" oraz zapoznaj się z dokumentem informacyjnym przed podjęciem decyzji o inwestycji.
* Decyzja o wypłacie oraz wysokości dywidendy jest najczęściej uzależniona od wielu czynników, np. wyników finansowych czy planów inwestycyjnych. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, dywidenda jest wypłacana jedynie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd nie jest zobowiązany do zaproponowania takiej uchwały do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu, a jeśli to zrobi i zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, nie może zagwarantować, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zagłosuje za podjęciem takiej uchwały.

Dotychczasowe osiągnięcia i plan działań

Dane i prognozy finansowe

Wielkość sprzedaży - dane historyczne

Sprzedaż produktu Englibot ropoczęła się w III kwartale 2020 r. i prezentowane dane dotyczą tego okresu. Spółka Optimipay S.A. została założona wcześniej, ale nie prowadziła działalności operacyjnej. Sprawozdania finansowe Spółki za wcześniejsze lata znajdują się w dokumencie informacyjnym.

Nasza strategia zakłada maksymalnie duże inwestycje w pozyskiwanie nowych klientów i przeznaczamy na to większość środków pieniężnych. Z uwagi na to, podstawowym wskaźnikiem, którym się kierujemy, jest wielkość miesięcznych przychodów brutto i dynamika wzrostu tych przychodów. Dane te zostały zebrane w poniższej tabeli.

Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
Przychody brutto ze sprzedaży (tys. PLN) 49 89 177
Kwartalny wzrost sprzedaży - 82% 99%

Prognozowane wyniki finansowe

Dane w tys. PLN 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychody brutto ze sprzedaży 137 2 076 9 850 21 055 41 655 50 554
EBITDA -1 139 -590 1 317 6 190 14 241

Prognozowane dane na lata przyszłe są danymi szacunkowymi i mogą nie zostać osiągnięte lub ulec zmianie. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników finansowych.

Z uwagi na wczesny etap rozwoju Spółki i związaną z tym konieczność ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych w najbliższych latach (przede wszystkim na kampanie reklamowe pozyskujące kolejnych klientów oraz na ekspansję zagraniczną) prognozowane wyniki finansowe na lata 2021 i 2022 zakładają ujemny wynik EBITDA, przy jednoczesnym znacznym wzroście przychodów brutto ze sprzedaży. Systematycznie wzrastające przychody z subskrypcji pozwolą na to, by w kolejnych latach Spółka mogła ograniczyć nakłady na pozyskiwanie nowych klientów i zacząć generować zyski.

Jest to model rozwoju bardzo popularny wśród tzw. startupów technologicznych, do których zalicza się Englibot, dla których przez pierwsze lata głównym celem prowadzonej działalności nie jest generowanie zysków, a maksymalizacja wzrostu wartości, aby inwestorzy mogli osiągnąć jak największy zwrot z inwestycji podczas wyjścia.

Zainwestuj

Przeznaczenie środków

Kampanie reklamowe - pozyskanie nowych klientów - 2 470 000 zł

Największą część pozyskanych środków przeznaczymy na działania marketingowe zmierzające do pozyskania nowych klientów na wszystkich rynkach, na których działamy. Obejmuje to m.in. koszty reklamy na Facebooku, Youtubie i w innych mediach internetowych, koszty przygotowania kreacji reklamowych, wynagrodzenia osób prowadzących kampanie reklamowe. Kwota ta pozwoli nam pozyskać od 13 do 17 tys. nowych klientów w ciągu 18-24 miesięcy. Strategia Spółki zakłada reinwestowanie większości wolnych przepływów pieniężnych w pozyskiwanie kolejnych klientów. Prognozujemy, że za 3 lata będziemy mieć ok. 50 tys. aktywnych subskrypcji, przynoszących ok. 2 mln zł miesięcznego przychodu brutto.

Koszt pozyskania klienta zwraca się przeciętnie po upływie 6 miesięcy. Spodziewana średnia wartość klienta w ciągu 2 lat wynosi 300-320 zł.

Przygotowanie wersji na kolejne rynki europejskie - 300 000 zł

Aktualnie Englibot jest dostępny w wersjach na rynek polski, czeski, węgierski, bułgarski, norweski, rynki niemieckojęzyczne (Niemcy, Austria, Szwajcaria) oraz hiszpańskojęzyczne (Hiszpania i kraje Ameryki Łacińskiej). Z dotychczasowych działań wynika, że nasz produkt cieszy się największym zainteresowaniem (i ma najmniejszy koszt pozyskania klienta) w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Najpierw planujemy przygotować wersje Englibota na kolejne rynki z tego regionu, w którym Facebook Messenger ma największy udział w rynku komunikatorów np. na rynek słowacki, litewski, grecki, estoński.

Koszt przygotowania początkowej wersji na kolejny rynek wynosi ok. 30 tys. zł, co obejmuje m.in. koszty wynagrodzeń tłumaczy, koszty przygotowania strony internetowej, kreacji reklamowych. Pozyskane środki pozwolą nam na uruchomienie Englibota na max. 10 kolejnych rynkach. Ostateczny wybór kierunków ekspansji będzie uzależniony od spodziewanych wyników, kosztów oraz możliwości technicznych.

Stworzenie i promocja edycji biznesowej - nauka angielskiego dla firm na rynku polskim - 400 000 zł

Spodziewamy się, że Englibot może być produktem atrakcyjnym również dla firm jako rozwiązanie łączące benefity pozapłacowe z podnoszeniem kompetencji pracowników - coś, na czym zyskają zarówno pracownicy jak i pracodawcy. Z naszego punktu widzenia klienci biznesowi mogą zapewnić nam, poza znacznym poszerzeniem potencjalnego rynku, znacznie wyższy zwrot z kosztu pozyskania klienta oraz większą stabilność przychodów. Pozyskanie jednej dużej korporacji może zapewnić wzrost miesięcznych przychodów większy niż pozyskanie tysiąca klientów indywidualnych.

Cel ten obejmuje m.in. przygotowanie Englibota do pracy za pośrednictwem komunikatorów biznesowych (np. Slack, Microsoft Teams), przygotowanie kreacji reklamowych i stron internetowych, koszty wynagrodzeń sprzedawców B2B.

Przygotowanie Englibota na inne platformy komunikacyjne (np. WhatsApp, Viber, Line, KakaoTalk) - 200 000 zł

Messenger jest najpopularniejszym komunikatorem internetowym zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach na świecie. Nie jest to jednak reguła wszędzie. Mieszkańcy wielu krajów używają innego komunikatora jako podstawowego sposobu komunikacji ze swoimi znajomymi. Z naszych analiz wynika, że ma to bardzo duży wpływ na osiągane wyniki na niektórych rynkach. Przystosowanie Englibota do działania z innymi komunikatorami pozwoli nam na wejście na kolejne rynki albo poprawienie wyników osiąganych na tych rynkach, gdzie już jesteśmy obecni, ale użytkownicy korzystają z innych komunikatorów.

Cel ten obejmuje przede wszystkim koszty wynagrodzeń zespołu IT, który stworzy odpowiednie integracje.

Przygotowanie wersji na rynki wschodnie - 180 000 zł

Po zrealizowaniu poprzedniego celu będziemy mogli wejść na kolejne rynki, które oceniamy jako bardzo interesujące z uwagi na ich wielkość, zapotrzebowanie na produkt, zaawansowanie technologiczne. Kwota ta pozwoli nam na wejście na maksymalnie 3 rynki wschodnie np. Japonię, Ukrainę, Koreę Południową, Tajlandię. Z uwagi na większe różnice kulturowe, inne alfabety, wyższe ceny specjalistów, koszt wejścia na 1 rynek wyniesie ok. 60 tys zł.

Koszty związane z emisją akcji - 187 000 zł

Obejmuje to koszty, które Spółka musi ponieść w związku z pozyskaniem kapitału, m.in. prowizje pośredników płatności, koszty promocji, koszty sądowe.

Zainwestuj

Rynek i konkurencja

Świat coraz mocniej i głębiej podlega procesowi globalizacji. Kultury i języki przenikają się, a my mamy większy niż kiedykolwiek dostęp do zdobywania nowych umiejętności, w tym także do nauki języków obcych. Zgodnie z raportem Valuates, rynek nauki języków obcych on-line został wyceniony na około 5,9 miliardów dolarów w 2019 r. i przewiduje się, że jego wartość wzrośnie do 15,8 miliardów dolarów do 2025 r. Daje to wzrost CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) o 17,8% od 2020 do 2025 roku. Raport Meticulous Market Research jest jeszcze bardziej optymistyczny i do 2027 r. przewiduje wzrost wartości tego rynku aż do 21,2 miliardów dolarów.

Głównymi czynnikami takiego wzrostu są:

 • globalizacja biznesu, potrzeba współpracy międzynarodowej ponad barierami językowymi i wynikające z tego zapotrzebowanie na pracowników przynajmniej dwujęzycznych,
 • wpływ COVID-19 – pandemia spowodowała zamknięcie szkół i innych jednostek dydaktycznych, co przełożyło się na rozwój platform e-learningowych, które miały na celu uzupełnienie braków w edukacji spowodowanych lockdownem na świecie,
 • zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach nauczania i budowania aplikacji,
 • wzrost liczby użytkowników Internetu oraz urządzeń mobilnych, także wśród osób starszych oraz w krajach rozwijających się.

Co nas odróżnia od konkurencji?

 • Lekcje odbywają się na Messengerze
 • Nauka wyłącznie praktycznych i przydatnych zwrotów
 • Połączenie nauki z zabawą

Dlaczego uczymy angielskiego?

Badania rynku pokazują, że to na język angielski jest i będzie największe zapotrzebowanie w najbliższych latach. Spowodowane jest to coraz bardziej postępującą globalizacją, potrzebami biznesu międzynarodowego oraz ogólnoświatowym uznawaniem języka angielskiego za język uniwersalny. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, uczymy języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. Dla niektórych naszych użytkowników jest to dopiero początek przygody z językiem angielskim, dla innych – poszerzenie posiadanej już wiedzy.

Konkurencja

Do największych graczy na rynku światowym należy zaliczyć m.in.: Berlitz Corporation (USA), Rosetta Stone Inc. (USA), Memrise Inc. (UK), Duolingo Inc. (USA), Babbel (Niemcy), Busuu Ltd (UK).

Samo Duolingo posiada ponad 300 mln. użytkowników, z czego ponad 1 mln. to użytkownicy płacący.

Pakiety dodatkowych korzyści

Decydując się na zakup akcji Optimipay S.A. - twórcy i właściciela projektu Englibot - przede wszystkim stajesz się współwłaścielem firmy - otrzymujesz prawo do udziału w zyskach, współdecydowania o jej przyszłości i rozwoju. Ale to nie wszystko! Dokonując zakupu jednego z poniższych pakietów akcji, otrzymasz dodatkowe korzyści!

40 akcji
200 zł

Minimalna kwota inwestycji

Certyfikat Akcjonariusza

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dostęp do zamkniętej grupy Akcjonariuszy na Facebooku

240 akcji
1 200 zł

Certyfikat Akcjonariusza

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dostęp do zamkniętej grupy Akcjonariuszy na Facebooku

10% rabatu na Englibota dla 3 Twoich bliskich i przyjaciół

Dostęp do Englibota na zawsze dla Ciebie lub bliskiej Ci osoby (cena detaliczna: 499 zł)

1200 akcji
6 000 zł

Certyfikat Akcjonariusza

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dostęp do zamkniętej grupy Akcjonariuszy na Facebooku

20% rabatu na Englibota dla 5 Twoich bliskich i przyjaciół

Dostęp do Englibota na zawsze dla Ciebie lub bliskiej Ci osoby (cena detaliczna: 499 zł)

Butelka amerykańskiego wina Zinfandel – prosto z Kalifornii

2400 akcji
12 000 zł

Certyfikat Akcjonariusza

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dostęp do zamkniętej grupy Akcjonariuszy na Facebooku

25% rabatu na Englibota dla 10 bliskich i przyjaciół

Dostęp do Englibota na zawsze dla Ciebie lub bliskiej Ci osoby (cena detaliczna: 499 zł)

Kosz amerykańskich produktów premium (artykuły spożywcze, kosmetyki, alkohol)

Darmowy przyszły produkt do wyboru (np. nauka niemieckiego lub hiszpańskiego z dostępem na zawsze)

4800 akcji
24 000 zł

Certyfikat Akcjonariusza

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dostęp do zamkniętej grupy Akcjonariuszy na Facebooku

40% rabatu na Englibota dla 10 bliskich i przyjaciół

Dostęp do Englibota na zawsze dla Ciebie lub bliskiej Ci osoby (cena detaliczna: 499 zł)

Kosz amerykańskich produktów premium (artykuły spożywcze, kosmetyki, alkohol)

Darmowy przyszły produkt do wyboru (np. nauka niemieckiego lub hiszpańskiego z dostępem na zawsze)

Przejażdżka amerykańskim muscle car

12000 akcji
60 000 zł

Certyfikat Akcjonariusza

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dostęp do zamkniętej grupy Akcjonariuszy na Facebooku

50% rabatu na Englibota dla 10 bliskich i przyjaciół

Dostęp do Englibota na zawsze dla Ciebie lub bliskiej Ci osoby (cena detaliczna: 499 zł)

Kosz amerykańskich produktów premium (artykuły spożywcze, kosmetyki, alkohol)

Darmowy przyszły produkt do wyboru (np. nauka niemieckiego lub hiszpańskiego z dostępem na zawsze)

Przejażdżka amerykańskim muscle car

Profesjonalna biznesowa sesja zdjęciowa dla Ciebie

Oni już zainwestowali

Anonim

Kwota: 1 200 zł

Data: 2021-04-20

Anonim

Kwota: 1 200 zł

Data: 2021-04-20

Anonim

Kwota: 1 200 zł

Data: 2021-04-20

Anonim

Kwota: 7 000 zł

Data: 2021-04-20

Anonim

Kwota: 200 zł

Data: 2021-04-20

Anonim

Kwota: 40 000 zł

Data: 2021-04-20

Anonim

Kwota: 2 000 zł

Data: 2021-04-20

Anonim

Kwota: 50 000 zł

Data: 2021-04-21

Anonim

Kwota: 1 200 zł

Data: 2021-04-20

Pokaż wszystkich »
Anonim

Kwota: 2 000 zł

Data: 2021-04-20

Anonim

Kwota: 200 zł

Data: 2021-04-20

Anonim

Kwota: 2 000 zł

Data: 2021-04-20

Anonim

Kwota: 1 000 zł

Data: 2021-04-20

Anonim

Kwota: 200 zł

Data: 2021-04-21

Anonim

Kwota: 2 000 zł

Data: 2021-04-21

Anonim

Kwota: 1 200 zł

Data: 2021-04-21

Anonim

Kwota: 5 000 zł

Data: 2021-04-28

Anonim

Kwota: 300 zł

Data: 2021-04-22

Anonim

Kwota: 750 zł

Data: 2021-04-23

Anonim

Kwota: 750 zł

Data: 2021-04-22

Anonim

Kwota: 750 zł

Data: 2021-04-22

Anonim

Kwota: 12 000 zł

Data: 2021-04-27

Anonim

Kwota: 200 zł

Data: 2021-04-24

Anonim

Kwota: 500 zł

Data: 2021-04-24

Anonim

Kwota: 1 500 zł

Data: 2021-04-26

Anonim

Kwota: 200 zł

Data: 2021-04-27

Anonim

Kwota: 1 200 zł

Data: 2021-04-29

Anonim

Kwota: 250 zł

Data: 2021-04-29

Anonim

Kwota: 750 zł

Data: 2021-04-29

Anonim

Kwota: 200 zł

Data: 2021-04-30

Anonim

Kwota: 200 zł

Data: 2021-04-29

Anonim

Kwota: 2 000 zł

Data: 2021-05-04

Anonim

Kwota: 200 zł

Data: 2021-05-05

Anonim

Kwota: 1 205 zł

Data: 2021-05-06

Anonim

Kwota: 500 zł

Data: 2021-05-06

Anonim

Kwota: 665 zł

Data: 2021-05-06

Anonim

Kwota: 200 zł

Data: 2021-05-06

Anonim

Kwota: 200 zł

Data: 2021-05-06

Anonim

Kwota: 1 200 zł

Data: 2021-05-06

Anonim

Kwota: 200 zł

Data: 2021-05-07

Anonim

Kwota: 200 zł

Data: 2021-05-07

Anonim

Kwota: 1 200 zł

Data: 2021-05-07

Anonim

Kwota: 250 zł

Data: 2021-05-13

Anonim

Kwota: 1 000 zł

Data: 2021-05-13

Anonim

Kwota: 1 000 zł

Data: 2021-05-14

Zainwestuj

Możliwości wyjścia z inwestycji

Debiut na NewConnect

Planujemy zadebiutować na rynku NewConnect do końca 2023 roku.

Po wprowadzeniu akcji do obrotu każdy posiadacz będzie mógł je sprzedać za pomocą konta maklerskiego.

Sprzedaż akcji

W dowolnym momencie każdy właściciel akcji może je sprzedać dowolnej zainteresowanej osobie.

Polityka dywidendowa

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypłaty dywidendy za lata obrotowe odpowiadające kalendarzowym latom 2021 i 2022. Jeżeli sytuacja finansowa Spółki na to pozwoli, zarząd będzie rekomendował wypłatę części czystego zysku w formie dywidendy, począwszy od roku 2023 jako istotny czynnik budowania giełdowej wartości Spółki.

Media o Englibocie

Zespół

Karolina Miłosz

Prezes Zarządu; 33,3% akcji (przed emisją)

Od ponad 10 lat związana z obsługą klienta i performance marketingiem. Wierzy w liczby i analizę. Biegle włada językiem bułgarskim i angielskim. Przez lata uczyła się 10 języków obcych, w tym 3 wymarłych, dzięki filologii bułgarskiej, którą ukończyła.

Katarzyna Laskowska

Rada Nadzorcza; 33,3% akcji (przed emisją)

Przedsiębiorca z 12-letnim doświadczeniem. Ukończyła filologię angielską w 2010 r. Ze względu na doświadczenie w nauczaniu angielskiego, nadzoruje merytorycznie treści Englibota. Odpowiada też w projekcie za kwestie prawne i formalne.

Jakub Laskowski

Rada Nadzorcza; 33,3% akcji (przed emisją)

Przedsiębiorca, który swoją pierwszą firmę założył w wieku 18 lat. Zaczął programować w wieku 13 lat. Posiada solidne zaplecze techniczne oraz wiedzę z zakresu reklamy i marketingu online. Odpowiedzialny za proces inwestycyjny Englibota.

Anna Malczyńska

Ekspert w dziedzinie reklamy online i sprzedaży B2B i B2C z łącznie ponad 7letnim doświadczeniem. Biegle włada językiem japońskim, ukończyła prawo i filologię japońską. To jej zasługą jest większość treści marketingowych Englibota oraz jego szata graficzna.

Katarzyna Szymczak

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z silnymi zdolnościami organizacyjnymi i analitycznymi. Odpowiada za przygotowanie materiałów do lekcji z Englibotem.

i nie tylko...

Nasz wspaniały zespół wsparcia: Jakub Grzeszczak, który mówi płynnie po hiszpańsku i angielsku oraz Andrzej Koszałka, który mówi biegle po niemiecku i angielsku. Każdy z nich posiada wykształcenie filologiczne i doświadczenie w nauczaniu języków, a w Englibocie zajmuje się obsługą klientów oraz przygotowywaniem Englibota dla nowych rynków.

fot. Onmove Creative

Warto wiedzieć: możliwe ryzyka

Pandemia powoduje spowolnienie gospodarcze, ale jednocześnie stwarza bardziej konkurencyjny rynek pracy. Konsumenci, mając tę świadomość, są w stanie poświęcić pewne środki na samorozwój, zwłaszcza taki, który najbardziej przyda się zawodowo, tak jak nauka angielskiego. Jednak z drugiej strony w obecnej sytuacji istnieje wśród nich tendencja do niepozbywania się środków na mniej pilne potrzeby życiowe, co może niekorzystnie wpływać na wyniki sprzedażowe Emitenta class.

Produkt sprzedawany przez Emitenta jest sprzedawany również na rynkach zagranicznych, w związku z czym płatności części klientów są dokonywane w walutach obcych. Wahania kursowe mogą odbijać się bezpośrednio na wynikach finansowych Emitenta. Emitent stara się na bieżąco monitorować kursy walut i w miarę możliwości dostosowywać cennik dla klientów zagranicznych do faktycznie ponoszonych kosztów, jednak nie może zagwarantować niezależności wyniku finansowego od wahań walutowych.

System podatkowy w Polsce charakteryzuje niestabilność i często niespójność. Duża dynamika zmian w przepisach oraz ich interpretacjach może stanowić zagrożenie dla działalności gospodarczej Emitenta. Należy więc liczyć się z tym, iż z dnia na dzień może pojawić się przeszkoda prawna, która efektywnie zachwieje wynikami finansowymi Emitenta do takiego stopnia, że wszelkie dotychczasowe wyliczenia i oceny stanu faktycznego, na podstawie których podejmowane były dotychczasowe decyzje, okażą się nieprzystające do nowej rzeczywistości fiskalnej. Wtedy sytuacja finansowa czy perspektywy rozwoju Emitenta mogą nieoczekiwanie się zmienić. Emitent dokłada wszelkich starań, by śledzić zmiany i orzecznictwa w przepisach prawnych oraz interpretacjach, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo podatkowe, handlowe, rynku kapitałowego, pracy, czy dotyczące własności intelektualnej, tak aby móc odpowiednio dostosować kierunek działań do zmian.

Pomimo dołożenia wszelkich starań Emitent nie może zagwarantować, że działania związane z emisją akcji lub z dalszą działalnością są pozbawione wad prawnych lub w przyszłości nie zostaną uznane jako błędne i podlegające karom finansowym, których opłacenie może zachwiać płynnością finansową Emitenta. Emitent minimalizuje to ryzyko poprzez uważną analizę stosownych ustaw i rozporządzeń, a także monitorowanie działań podobnych podmiotów.

Koszty operacyjne oraz inne koszty działalności, w tym np. koszty reklamy, która stanowi dużą częścią kosztów działalności Emitenta, mogą niespodziewanie wzrosnąć, bez przełożenia na zwiększenie przychodów z działalności. Takie czynniki, jak inflacja czy zmiany w przepisach prawnych i podatkowych (w tym np. takich, jak planowany podatek od reklamy), są niezależne od działań Emitenta i często nie da się im zapobiec.

Na rynku jest sporo konkurencyjnych produktów, jednak potrzeba nauki angielskiego jest niesłabnąca od lat i nic nie wskazuje na to, by mogło się to w najbliższym czasie zmienić. Jednak fakt ten jest powszechnie znany, w związku z tym istnieją i będą powstawać produkty konkurencyjne, co tylko potwierdza fakt, że rynek wciąż jest nienasycony. Emitent regularnie śledzi rynek produktów do nauki języków, aby móc na bieżąco dostosowywać ofertę tak, by zaspokajać również te potrzeby, na które odpowiadają konkurencyjne produkty.

Choć działanie Englibota poprzez aplikację Messenger jest zgodne z regulaminem Facebooka, Emitent nie może zagwarantować, że z czasem nie ulegnie on zmianom i wykorzystywanie Messengera w działalności stanie się niemożliwe. Na taką ewentualność został opracowany system umożliwiający odbywanie lekcji poza Messengerem. Już w listopadzie 2020 roku, gdy przepisy unijne dotyczące prywatności nałożone na Facebooka znacznie utrudniły odbywanie lekcji przez Messengera (zmiany dotyczyły m.in. wysyłania plików), zespół Emitenta podjął natychmiastową decyzję o dostosowaniu Englibota do nowych wymogów Facebooka. Facebook wprawdzie w lutym 2021 roku ogłosił timeline powrotu do pełnej funkcjonalności Messengera, tym samym również Englibot powróci do swojej poprzedniej formy, jednak system odbywania lekcji poza Messengerem przydał się również podczas ogólnej awarii Messengera, która miała miejsce w grudniu i czasowo znacząco utrudniała odbywanie lekcji (więcej szczegółów dot. usterki: https://developers.facebook.com/support/bugs/227292448744198/). Dzięki stworzonemu systemowi klienci mogli odbywać planowo lekcje niezależnie od czasowej awarii kluczowego dostawcy, jakim jest Facebook. Niestety, pomimo umożliwienia odbywania lekcji poza Messengerem, część klientów zrezygnowała z dalszej subskrypcji ze względu na fakt, że wystąpiła taka zmiana formy nauczania. Należy jednak zauważyć, że system ten może być dowolnie rozbudowywany tak, aby przenosić lekcje na inne platformy, także te używane w biznesie, co pozostawia duże pole do rozwoju funkcjonalności i możliwych kierunków ekspansji całego projektu.

Facebook jest kluczowym kontrahentem Emitenta również ze względu na reklamę. Zawsze istnieje jednak ryzyko zawieszenia reklam, kont reklamowych czy innych zdarzeń, które w praktyce uniemożliwią docieranie do potencjalnych klientów Emitenta za pośrednictwem reklamy na Facebooku. Emitent stara się dywersyfikować źródła pozyskiwania klientów, jednak należy zauważyć, że ze względu na charakter produktu tj. nauka przez Messengera, reklamy na Facebooku stanowią podstawowe źródło pozyskiwania nowych klientów. Ponadto Emitent pozostaje w stałym kontakcie z opiekunem konta reklamowego po stronie Facebooka, co pozwala w szybszym czasie reagować na ewentualne zawieszenia reklam bądź kont reklamowych.

Oprócz wyżej wspomnianego Facebooka w działalności Emitenta kluczowa jest współpraca z innymi kontrahentami, takimi jak np. tłumacze czy operatorzy płatności. Emitent nie może wykluczyć ryzyka, że w wyniku zaistnienia zmian, np. prawnych, współpraca z niektórymi z nich okaże się niemożliwa. O ile nawiązanie nowej współpracy z tłumaczami lub biurami pośredniczącymi w tłumaczeniach jest procesem nieskomplikowanym, o tyle ryzyko wypowiedzenia umowy Emitentowi przez operatorów płatności może skutkować nagłą utratą płynności finansowej, a jej poprawa może okazać się procesem długotrwałym ze względów formalnych. Aby temu zapobiec, Emitent kładzie nacisk na dywersyfikację operatorów płatności tak, aby wypowiedzenie umowy przez jednego z nich miało jak najmniejszy wpływ na wyniki Emitenta, jednak należy zauważyć, że ewentualnie wypowiedzenie umowy przez danego pośrednika płatności w praktyce oznacza utratę klientów, którzy wybrali subskrypcję poprzez danego pośrednika płatności, o ile nie dokonają oni kolejnej płatności ręcznie.

Pomimo dołożenia wszelkich starań, Emitent nie może zagwarantować wyeliminowania 100% problemów technicznych, z którymi borykają się użytkownicy, w tym takich, jak problemy dotyczące słabego działania Internetu czy sprzętu, na którym wykonują lekcje, przez co klienci rezygnują z już wykupionych subskrypcji.

Każde przedsięwzięcie z branży e-commerce jest obarczone ryzykiem całkowitej lub częściowej utraty danych. Emitent przeciwdziała temu ryzyku poprzez dbałość o kopie zapasowe oraz dywersyfikację ich lokalizacji, jednak w przypadku awarii podobnych do tych globalnych, które miały miejsce w ostatnim czasie, przywrócenie pełni działania całej infrastruktury wymaga czasu i odpowiednich zasobów.

W sytuacji, gdy emisja nie dojdzie do skutku w wyniku nieuzyskania minimalnej kwoty ustalonej przez Zgromadzenie Akcjonariuszy wymaganej do dojścia do skutku emisji akcji, środki zostaną zwrócone inwestorom.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do Rejestru, złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. Zdarzają się odrzucenia wniosków ze względów formalnych, istnieje zatem ryzyko, że w takim wypadku podwyższenie kapitału zakładowego obejmujące emisję akcji serii D nie dojdzie do skutku. Emitent ma doświadczenie w korzystnie zakończonej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, ale to nie gwarantuje powodzenia procesu za każdym razem.

Wyłączną odpowiedzialność za błędne wypełnienie formularza zapisu na akcje ponosi osoba dokonująca zapisu. Emitent informuje, iż niedokonanie wpłaty na akcje w określonym terminie skutkuje nieważnością zapisu na akcje. Emitent dokłada wszelkich starań, aby ten proces ułatwić i usprawnić.

Emitent nie może wykluczyć zakończenia prowadzonej działalności, co może być efektem niemożliwych lub trudnych do przewidzenia wydarzeń, na które Emitent często nie ma wpływu. Istnieje wiele czynników, które mogą znacznie utrudnić, udaremnić lub uniemożliwić prowadzenie działalności gospodarczej. Emitent stara się zniwelować możliwość wystąpienia tych czynników lub możliwie zmniejszyć ich negatywny wpływ na wykonywaną działalność.

Mimo dołożenia wszelkich starań Emitent nie może zagwarantować, że wyliczenia wysokości kapitału niezbędnego do zrealizowania celów wskazanych w dokumencie informacyjnym okażą się stuprocentowo trafne. Niedoszacowanie lub wzrost kosztów operacyjnych może skutkować utratą płynności finansowej Emitenta. Ponadto, niepozyskanie maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości emisyjnej akcji serii D może spowodować, iż pozyskane w ramach niej środki uniemożliwią pełne sfinansowanie tych celów i osiągnięcie zakładanych zysków. Emitent minimalizuje to ryzyko poprzez rzetelną ocenę koniecznych do poniesienia nakładów oraz iteracyjne rozplanowanie działań inwestycyjnych tak, aby w razie konieczności operowania mniejszymi środkami można było osiągnąć jak największy procent zakładanych zysków bez ryzyka niepowodzenia całości projektu. W przypadku niepozyskania całego kapitału, który jest objęty emisją, Emitent dołoży wszelkich starań, aby założone cele zrealizować. Emitent dopuszcza jednak możliwość kolejnej emisji akcji, która pozwoli na pozyskanie brakującego kapitału, a w szczególności utrzymuje kontakt z funduszami VC zainteresowanymi Emitentem, w związku z czym istnieje możliwość pozyskania brakującego kapitału od inwestorów instytucjonalnych.

Decyzja o wypłacie oraz wysokości dywidendy jest najczęściej uzależniona od wielu czynników, np. wyników finansowych czy planów inwestycyjnych. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, dywidenda jest wypłacana jedynie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd nie jest zobowiązany do zaproponowania takiej uchwały do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu, a jeśli to zrobi i zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, nie może zagwarantować, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zagłosuje za podjęciem takiej uchwały.

Inwestycje społecznościowe (tzw. crowdfunding), czyli również ta w akcje Emitenta, charakteryzują się tym, że niosą ze sobą ryzyko częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanych środków. Zwrot z inwestycji lub zysk z niej jest mniej prawdopodobny niż utrata kapitału, dlatego inwestując, należy wziąć takie ryzyko pod uwagę i nie inwestować większej ilości środków niż te, z których utratą można się pogodzić.

Emitent planuje wejście na NewConnect w przyszłości. Procedura ta wiąże się zawsze z koniecznością poniesienia dużych kosztów, udostępnienia informacji o Spółce czy rozwodnienia akcji (patrz: Ryzyko rozwodnienia akcji), jednak ma na celu umożliwienie akcjonariuszom wyjścia z inwestycji.

Emitent nie wyklucza skorzystania z opcji skupu akcji własnych (tzw. buyback) w przyszłości.

Sprzedaż posiadanych akcji jest możliwa w dowolnym momencie, jednak nie istnieje aktywny rynek obrotu akcjami spółek niepublicznych. Istnieje zatem ryzyko trudności w sprzedaży zakupionych akcji w przypadku decyzji o wyjściu ze Spółki do momentu debiutu Emitenta na NewConnect, takiej jak konieczność samodzielnego poszukiwania nabywców akcji. Akcje kupowane w ramach emisji publicznej charakteryzują się niską płynnością. Na odsprzedaży akcji na rynku prywatnym lub w razie debiutu Spółki na NewConnect można zarobić, ale można też ponieść stratę.

Jeśli Emitent dokona emisji nowych akcji po emisji akcji serii D dla nowych inwestorów, udział procentowy dotychczas wyemitowanych akcji, w tym akcji serii D, w całościowym kapitale Emitenta, zmniejszy się. Ta zasada analogicznie dotyczyć będzie również głosów przypadających podczas Zgromadzeń Akcjonariuszy, przy czym nie można wykluczyć, że nowe akcje mogą być akcjami uprzywilejowanymi.

W związku ze zmianą prawa od 1 marca 2021 r. moc straciły wszelkie akcje w formie materialnej we wszystkich spółkach akcyjnych w Polsce. W wyniku dematerializacji akcji zapisywane są one wyłącznie w formie cyfrowej w rejestrze akcjonariuszy – wybrany przez Emitenta rejestr akcjonariuszy to Q Securites SA z siedzibą w Warszawie. Rejestr akcjonariuszy wymaga podania danych osobowych akcjonariuszy, takich jak PESEL czy nr dokumentu tożsamości, a także wypełnienia ankiety FATCA/CRS, by prawidłowo wpisać akcjonariuszy do rejestru. Dane te nie są ujawniane w rejestrze, ale wg rejestru akcjonariuszy konieczne do dokonania wpisu. Dopóki akcjonariusz nie przekaże takich informacji do rejestru, w praktyce nie ma możliwości do wykonywania praw z akcji (takich jak uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach czy prawa do dywidendy).

Najczęściej zadawane pytania

Tak, emisja akcji została przewidziana zarówno dla osób fizycznych, jak i innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi.

Tak, można zakupić akcje dowolną ilość razy, a maksymalna liczba akcji przypadająca jednemu akcjonariuszowi jest ograniczona jedynie sumą dostępnych w momencie zapisu akcji. Po zakończeniu emisji, wszystkie akcje należące do konkretnego akcjonariusza zostaną zsumowane, a benefity będą liczone od końcowej sumy akcji.

Podczas zakupu akcji należy podać dane wymagane zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych, tj.: nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej i numer telefonu. W przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną konieczny jest także numer KRS, a w przypadku osoby będącej osobą fizyczną – data urodzenia.
Numer telefonu zbieramy jedynie w celu kontaktu w ważnych sprawach związanych ze złożeniem zapisu na akcje i nigdy nie będzie udostępniany innym podmiotom ani wykorzystywany w celach marketingowych.

Tak. W takim wypadku podczas zapisu na akcje należy oznaczyć prawidłowy kraj zamieszkania i postępować zgodnie z dalsyzmi instrukcjami. Inwestorzy zamieszkali lub posiadający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinni zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a także przepisami prawa innego państwa, którego jurysdykcja może mieć w ich wypadku zastosowanie, we własnym zakresie, w celu weryfikacji, czy podejmując czynności związane z nabyciem akcji serii D nie naruszają przepisów prawa.

Nie. Po nabyciu akcji w emisji tego rodzaju nie trzeba odprowadzać żadnego podatku – w tym również PCC.

Nie, objęcie akcji nie wymaga wizyty u notariusza. Wymagane jest jedynie podpisanie formularza zapisu na akcje, albo w formie papierowej, albo w formie elektronicznej - przy wykorzystaniu profilu zaufanego (ePUAP) lub podpisu kwalifikowanego.

Nie musisz martwić się odbiorem akcji! Od 1.03.2021 r. w związku z obowiązkową dematerializacją akcji wszystkich spółek akcyjnych, akcje występują wyłącznie w formie cyfrowej w rejestrze akcjonariuszy. Po zakończeniu emisji oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez KRS, dokonuje się wpisu do rejestru akcjonariuszy. Na tej podstawie możliwe jest korzystanie z pełni praw akcjonariusza.

W takim wypadku wpłacone środki zostaną zwrócone inwestorom. Należy dodać, że jest to sytuacja bardzo mało prawdopodobna, jednak nie niemożliwa.

Nie, prawo wyklucza taki scenariusz.

Oczywiście! Emisja akcji Spółki jest prowadzona w oparciu o Ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE

Cena nominalna akcji jest pewnego rodzaju formalnością - wynika z podzielenia kapitału zakładowego spółki przez liczbę wyemitowanych akcji. Co do zasady cena nominalna akcji jest stała i nie zmienia się w czasie (wyjątkiem są działania typu scalenie i podzielenie akcji). Cena emisyjna akcji to cena, po której akcje oferowane są do nabycia i wynika ona z różnych czynników, przede wszystkim - z wyceny wartości spółki podzielonej przez liczbę akcji. Wartość spółki może zmieniać się w bardzo dynamiczny sposób. Cena emisyjna może być wyższa od ceny nominalnej, ale nie można emitować akcji po cenie emisyjnej poniżej tej wartości. Różnica pomiędzy ceną emisyjną a nominalną akcji trafia do Spółki i stanowi część kapitału, którym Spółka będzie dysponować - zgodnie z uchwałą Emitenta, w przypadku tej emisji, nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
W celu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, Zarząd przeprowadził wycenę Spółki metodą zdyskontownaych przepływów pieniężnych. Szczegóły przeprowadzonej wyceny znajdują się w załącznikach do dokumentu informacyjnego.
Różnicę pomiędzy ceną nominalną a emisyjną akcji można poniekąd zobrazować na przykładzie monet i banknotów kolekcjonerskich lub bulionowych, np. złotych monet. Każda z nich ma określoną wartość nominalną wybitą na monecie i jest to minimalna wartość takiej monety (stanowi ona środek płatniczy o takiej wysokości). W większości przypadków jednak faktyczna rynkowa wartość monet jest dużo większa i zależy m.in. od cen kruszców, z których jest zrobiona.

Maksymalna suma wpłat z tytułu prowadzonej emisji nie przekroczy kwoty 1 mln EUR, w związku z czym Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, a jedynie dokumentu informacyjnego który został opublikowane na niniejszej stronie.

Po pierwsze, używanie Englibota nie wymaga instalowania żadnej aplikacji – wykorzystuje komunikację przez Messengera, którego obsługę znają wszyscy jego użytkownicy.
Po drugie, z Englibot użytkownik uczy się praktycznego zastosowania angielskiego, np. w restauracji, podróży, u lekarza, na randce czy w urzędzie. Nie tworzy zdań, w których „pająk pije mleko” ani nie dowiaduje się, że „w Rosji jednorożce nie wierzą w niego”; ani „nie je chleba, jednocześnie płacząc na podłodze” (teksty autentyczne, pochodzące ze screenów od użytkowników aplikacji, z której korzystają miliony osób, a która działa w modelu freemium). Użytkownicy Englibot dostają tematycznie spójne lekcje, dzięki którym uczą się niewyrwanych z kontekstu, prawdziwych sytuacji życiowych i za tę funkcjonalność są skłonni płacić. Dodatkowo, już sam fakt płacenia za aplikację wymusza niejako efektywniejsze jej wykorzystywanie. Jest to tzw. efekt karnetu na siłownię: skoro już wykupiony, to użytkownik siłą rzeczy częściej będzie go używał i widział efekty.
Warto dodać, że dla części odbiorców cena nie jest kluczowym czynnikiem. Mimo istnienia świetnych, darmowych programów jak LibreOffice albo GIMP, Microsoft i Adobe nie mają problemów ze sprzedażą swojego oprogramowania. Popularność Netfliksa czy Spotify przyzwyczaiła konsumentów do płacenia za oprogramowanie czy dostęp do treści. Nauka angielskiego jest inwestycją w poprawę komfortu życia lub sytuacji zawodowej, więc na ten koszt patrzy się inaczej.

Zgodnie z opinią biura prasowego Facebooka w Polsce, działanie Englibot nie jest sprzeczne z regulaminem Facebooka.

Nie, Spółka nie jest notowana na giełdzie. W przyszłości planowane jest natomiast wejście na rynek NewConnect. Akcjonariusze zostaną przed tym faktem poinformowani.

W obecnym stanie prawnym, tzw. platformy crowdfundingowe, o ile nie są jednocześnie domami maklerskimi, mogą pełnić jedynie rolę "słupa ogłoszeniowego" i świadczyć usługi pomocnicze. Nie są uprawnione do oferowania nabycia akcji w imieniu emitenta ani aktywnego poszukiwania inwestorów, nie mają uprawnień ani kompentencji do prowadzenia weryfikacji emitentów, sprawdzania wiarygodności podawanych informacji ani w żaden inny sposób zastępować organów nadzoru. W efekcie korzystanie z usług takich platform podczas prowadzenia emisji akcji ani nie zwiększa bezpieczeństwa inwestorów, ani nie może się przyczynić w istotny sposób do powodzenia emisji. Cała odpowiedzalność za przebieg emisji, jej zgodność z przepisami prawa jak i sama skuteczność pozyskiwania inwestorów w całości spoczywa na emitentach.
Z drugiej strony, platformy crowdfundingowe stosują w swoich wzorcach umowy wiele niekorzystnych z punktu widzenia Spółki zapisów jak np. nakaz prowadzenia przyszłych emisji publicznych wyłącznie z udziałem danej platformy lub konieczność zapłaty prowizji od kwot pozyskanych od inwestorów instytucjonalnych również po zakończeniu emisji publicznej. Ponadto, wynagrodzenie oczekiwane przez platformy z tytułu oferowanych usług jest bardzo wysokie - w przypadku emisji, takiej jak aktualnie prowadzona przez Emitenta - koszt samego wynagrodzenia platformy crowdfundingowej przekroczyłby kwotę 300 tys. zł.
Spółka przed rozpoczęciem emisji prowadziła wstępne rozmowy z jedną z najpopularniejszych w Polsce platform crowdfundingowych, jednak po dokładnym przeanalizowaniu przedstawionej oferty oraz wzorca umowy proponowanego przez platformę, Spółka doszła do wniosku, że korzystanie z tego rodzaju usług w takiej cenie i na takich warunkach byłoby bardzo niekorzystne zarówno dla Spółki jak i jej przyszłych akcjonariuszy.

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypłaty dywidendy za lata obrotowe odpowiadające kalendarzowym latom 2021 i 2022. Jeżeli sytuacja finansowa Spółki na to pozwoli, Zarząd będzie rekomendował wypłatę części czystego zysku w formie dywidendy, począwszy od 2023 roku, jako istotny czynnik budowania giełdowej wartości Spółki.
Należy mieć na uwadze, że Spółka znajduje się na wczesnym etapie rozwoju i z punktu widzenia Spółki i akcjonariuszy korzystniejsze może być reinwestowanie zysków w rozwój Spółki zamiast wypłaty dywidendy. Decyzje o wypłacie dywidendy podejmuje za każdym razem Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Zarząd Spółki jedynie przedstawia mu rekomendację co do przeznaczenia zysku.

Tak, podczas transakcji wystarczy wypełnić formularz umowy kupna-sprzedaży. Należy także poinformować Spółkę o takiej transakcji, aby mogła wprowadzić stosowne zmiany w księdze akcyjnej oraz rejestrze akcjonariuszy. Po sprzedaży akcji, sprzedający płaci podatek dochodowy w wysokości 19% od uzyskanego zysku ze sprzedaży, a kupujący płaci PCC.

Aby zapis na akcje był ważny, wydrukuj, podpisz i odeślij formularz zapisu na akcje. W wiadomości e-mail, którą otrzymasz po zapisaniu się na akcje, znajdziesz link do pobrania w formacie PDF uzupełnionego Formularza zapisu na akcje Optimipay S.A. Jeśli nie otrzymasz wiadomości, sprawdź folder SPAM lub skontaktuj się z nami pod adresem email: [email protected]
Formularz możesz podpisać w jeden z poniższych sposobów:
 1. Elektronicznie:
  • za pośrednictwem profilu zaufanego (tzw. ePUAP),
  • podpisem kwalifikowanym,
  • podpisem osobistym,
 2. w formie papierowej podpisem odręcznym wraz z odesłaniem za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub zwykłym w 2-óch egzemplarzach na adres: OPTIMIPAY S.A. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
UWAGA! Jeśli wydrukujesz otrzymany formularz zapisu na akcje, podpiszesz go odręcznie i odeślesz skan wyłącznie drogą mailową lub w ogóle nie odeślesz nam podpisanego formularza, Twój zapis będzie nieważny! Pod tym linkiem znajdziesz instrukcję, jak prawidłowo podpisać formularz zapisu na akcje.

Cały proces zapisu na akcje odbywa się drogą internetową, za pomocą strony, na której właśnie się znajdujesz.
Aby dokonać inwestycji, należy kliknąć w dowolny z przycisków "Zainwestuj" znajdujący się na tej stronie, np. ten na dole strony, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, tj.:
 1. wybrać lub wpisać odpowiednią liczbę akcji,
 2. uzupełnić swoje dane,
 3. kliknąć w przycisk kontynuuj
 4. na następnej stronie wybrać odpowiednią metodę płatności i opłacić akcje.
Zainwestuj

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Możesz też skontaktować się z nami drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: [email protected]

Dyskusja i komentarze

×

Masz jakieś pytania? Potrzebujesz pomocy w dokonaniu inwestycji?

Nasz zespół z przyjemnością Ci pomoże. Nie boimy się żadnych pytań!

Zostaw swoje dane a wkrótce się z Tobą skontaktujemy:

Możesz pozostawić to pole puste, jeśli wolisz, abyśmy kontaktowali się z Tobą drogą mailową